Acte necesare

În vederea formării dosarelor de executare se vor depune la executorul judecătoresc următoarele acte:

 • cerere de executare în trei exemplare
 • taxă judiciară de timbru în valoare de 20 lei
 • titlul executoriu original sau copie legalizată (cu excepția hotărârilor judecătorești care trebuie doar legalizate, celelalte titluri executorii trebuie învestite cu formulă executorie). La cerere, cu împuternicirea expresă a creditorului, cu plata taxei de timbru necesară și cu plata unui onorariu  care se va stabili împreună cu executorul judecătoresc, B.E.J. Aştelean Florin – Sergiu poate depune cererea de învestire cu formulă executorie și poate ridica titlul executoriu învestit, în vederea formării dosarului execuțional;
 • copii după titlul executoriu în funcţie de numărul debitorilor şi forma de  executare;
 • copie buletin/carte de identitate creditor  sau  copie certificat de înregistrare la Registrul Comerţului pentru societăţi;
 • împuternicire avocaţială (dacă este cazul) sau pentru societăţi împuternicire pentru reprezentarea în relaţia cu executorul judecătoresc;
 • copii legalizate după rapoarte de expertiză (dacă este cazul);
 • dovezi privind  cheltuielile de executare (de exemplu: chitanţe, facturi în original  privind xerocopiere, dactilografiere, timbre poştale, transport, onorariu avocat, etc. În lipsa documentelor doveditoare   cheltuielile nu vor fi avute în vedere);
 • avans onorariu  care se va stabili împreună cu executorul judecătoresc.

De asemenea se vor furniza următoarele informaţii:

 • date privind debitorul:  pentru societăţi C.U.I., nr. înmatriculare la Registrul Comerţului,  pentru persoane fizice CNP, date de stare civilă, precum şi cu privire la eventualele venituri sau bunuri urmăribile (dacă sunt cunoscute);
 • contul societăţii  pentru creditor persoană juridică în vederea virării sumelor de bani  ce se vor recupera prin executare.

Pentru comunicarea unei notificări se vor depune următoarele:

 • cerere de comunicare a notificării;
 • notificarea în trei exemplare;
 • eventualele acte doveditoare în două exemplare;
 • onorariu  care se va stabili împreună cu executorul judecătoresc.